Mjøsbyen jobber for å få gjennomslag for en statlig finansieringsordning for mellomstore byer som styrker kollektivtransport, sykkel og gange. Målet er at finansieringsordningen blir omtalt i Nasjonal transportplan for perioden 2026-2037.

Mjøsbyen jobber også med å utrede nye forpliktende samarbeidsformer mellom stat, fylkeskommune og kommuner om mobilitet og byutvikling.

Under kan du lese mer om aktiviteter som allerede er gjort for å oppnå denne handlingen: