Styringsgruppen for Mjøsbyen, Fylkesutvalget i Oppland og Fylkesrådet i Hedmark er enige om å sende Areal- og transportstrategien for Mjøsbyen ut på høring.

Høringsbrev og høringsdokumenter sendes ut til samarbeidspartnere og andre interessenter i løpet av uke 4.

Når strategien nå går ut på høring er ønsket å få innspill til strategidokumentet i sin helhet, den foreslåtte areal- og transportstrukturen og tilhørende handlingsprogram. Det ønskes innspill til hvordan byer og tettsteder skal bli mer attraktive og hvordan nye transportløsninger kan gjøre reisehverdagen mer miljøvennlig for innbyggere og næringsliv. Det er ønskelig at det samtidig kan redegjøres for hvordan innspillene kan bidra til at ett eller flere av de definerte målene for Mjøsbyen kan nås.

Kunnskapsgrunnlag

Mjøsbyen har utarbeidet et omfattende kunnskapsgrgunnlag. Kunnskapsgrunnlaget, som vil bli oppdatert i løpet av de neste ukene, finnes under fanen «Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen» i vår faktabank.

Høringsdokumenter

Høringsbrev
Høringsutgave av areal- og transportstrategi for Mjøsbyen
Saksprotokoll og saksdokument fra politisk behandling i Hedmark
Saksprotokoll og saksdokument fra politisk behandling i Oppland

Høringssvar

Høringssvar merkes «Mjøsbyen, sak 16/16451» og sendes til Hedmark Fylkeskommune på postmottak@hedmark.org.

Høringsfrist er 30. mars 2019.

Spørsmål kan rettes til sekretariatet for Mjøsbyenpost@mjosbyen.no