Kunnskapsgrunnlag

I løpet av handlingsfasen vil det bli laget rapporter om relevante temaer. Rapportene vil bli lagt på denne siden når de er ferdige.

Reisevaner i Mjøsbyen

Det ble gjennomført en nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU) i 2018/2019. Basert på data fra denne undersøkelsen, utarbeidet Urbanet Analyse på vegne av Mjøsbyen rapporten Reisevaner i Mjøsbyen og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling.

Rapporten inneholder en beskrivelse tilgangen til transportressurser som førerkort, bil, parkering ved arbeidsplassen, og tilgang til kollektivtransport, samt reisemønster og transportmiddelbruk på daglige reiser i området. Videre inneholder rapporten rekkeviddekart for sykkel og gange knyttet til ulike tettstedssentra/bysentra i Mjøsbyen. Rapporten  inneholder i tillegg et drøftingskapittel som sier noe om potensiale for å endre reisemiddelvalget.

Notat om nullvekstmål for Mjøsbyen

Mjøsbyen ønsker å bli en del av tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. For å bli en del av denne tilskuddsordningen, er det en forutsetning at partene i Mjøsbyen forplikter seg til å følge nullvekstmålet for persontransport. Det er også en forutsetning at Mjøsbyen gjennomfører tiltak innenfor egne ansvarsområder.

Mjøsbyen utarbeidet derfor et notat om nullvekstmål i Mjøsbyen i 2022. Rapporten beskriver hva nullvekstmålet er og hva målet vil bety for Mjøsbyen.

Nullvekstmålet betyr at veksten i persontransporten blir tatt med kollektiv, sykkel og gange. Dette innebærer at vi ikke skal kjøre mer personbil enn i dag selv om befolkningen øker. Dette vil ha positive konsekvenser for folkehelse, økonomi og miljø.

I rapporten kommer det frem at nullvekstmålet betyr at cirka 38 000 reiser per dag i 2037 skal fordeles på gange, sykkel og kollektiv. For å nå dette målet er det nødvendig å kombinere tiltak for kollektiv, gange og sykkel med restriktive tiltak for biltrafikk.