Kunnskapsgrunnlag

I løpet av handlingsfasen vil det bli laget rapporter om relevante temaer. Rapportene vil bli lagt på denne siden når de er ferdige.

Reisevaner i Mjøsbyen

Urbanet Analyse har på vegne av Mjøsbyen utarbeidet rapporten Reisevaner i Mjøsbyen og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling. Arbeidet er basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2018/19).

Rapporten inneholder en beskrivelse tilgangen til transportressurser som førerkort, bil, parkering ved arbeidsplassen, og tilgang til kollektivtransport, samt reisemønster og transportmiddelbruk på daglige reiser i området. Videre inneholder rapporten rekkeviddekart for sykkel og gange knyttet til ulike tettstedssentra/bysentra i Mjøsbyen. Rapporten  inneholder i tillegg et drøftingskapittel som sier noe om potensiale for å endre reisemiddelvalget.