Kunnskapsgrunnlag

I løpet av handlingsfasen vil det bli laget rapporter om relevante temaer. Rapportene vil bli lagt på denne siden når de er ferdige.

Reisevaner i Mjøsbyen

Urbanet Analyse har på vegne av Mjøsbyen utarbeidet rapporten Reisevaner i Mjøsbyen og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling. Arbeidet er basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2018/19).

Rapporten inneholder en beskrivelse tilgangen til transportressurser som førerkort, bil, parkering ved arbeidsplassen, og tilgang til kollektivtransport, samt reisemønster og transportmiddelbruk på daglige reiser i området. Videre inneholder rapporten rekkeviddekart for sykkel og gange knyttet til ulike tettstedssentra/bysentra i Mjøsbyen. Rapporten  inneholder i tillegg et drøftingskapittel som sier noe om potensiale for å endre reisemiddelvalget.

Notat om nullvekstmål for Mjøsbyen

Mjøsbyen ønsker å bli en del av tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. For å bli en del av denne tilskuddsordningen er det en forutsetning at partene i Mjøsbyen forplikter seg til å følge nullvekstmålet for persontransport, og gjennomfører tiltak innenfor egne ansvarsområder for å nå dette målet.

Mjøsbyen har derfor fått utarbeidet et notat om nullvekstmål i Mjøsbyen. Rapporten beskriver hva nullvekstmålet er og hva målet vil bety for Mjøsbyen.

Nullvekstmålet betyr at veksten i persontransporten blir tatt med kollektiv, sykkel og gange. Dette innebærer at vi ikke skal kjøre mer personbil enn i dag selv om befolkningen øker. Dette vil ha positive konsekvenser for folkehelse, økonomi og miljø.

I rapporten kommer det frem at nullvekstmålet betyr at cirka 38 000 reiser per dag i 2037 skal fordeles på gange, sykkel og kollektiv. For å nå dette målet er det nødvendig å kombinere tiltak for kollektiv, gange og sykkel med restriktive tiltak for biltrafikk.