Areal- og transportstrategien til Mjøsbyen var på høring fra midten av januar til 30. mars i år. I høringsrunden ønsket vi å få gode og tydelige tilbakemeldinger på hva som skal til for at alle kan si seg enige i og slutte seg til strategien. Vi mottok hele 37 ønsker, innspill og meninger som er blitt gått nøye gjennom.

Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark.
Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark. (Foto: Kathrine Lunde Solbraa)

Hovedtrekkene i alle høringsinnspillene er at strategien støttes, og at et slikt samarbeid som skisseres er ønskelig å fortsette med.

– Det kom veldig mange gode innspill til strategien. Vi takker for hvert enkelt av dem. Det er ingen tvil om at denne areal- og transportstrategien engasjerer, med bred involvering og godt samarbeid, sier leder av styringsgruppa og fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen (Ap).

Styringsgruppen vedtok på deres møte i begynnelsen av mai at den oppdaterte strategien skal sendes til politisk behandling i fylkestingene. Innsending av sak til tingene skjer i disse dager, og på deres møter 17. og 18. juni vil Fylkestingene i Hedmark og Oppland gå gjennom strategien og sette endelig vedtak.

Viktig avklaring på plass

En ting som var viktig for styringsgruppen å få på plass for en enighet om strategien videre, var rydding i bompenger.

– Vi sier ja til belønningsordning og nei til bompenger for økt satsing på kollektiv, sykkel og gange, sier Torp Adolfsen.

Med det mener hun at det foreslås en fordeling mellom kommuner, fylkeskommune og stat for å finansiere løsninger.

Styringsgruppelederen legger til at om regjeringen mener alvor med å finne andre løsninger enn bompenger, har de en gylden anledning til å finne løsningene nå.

Bakgrunn for strategien

«Jeg passerte et hogstfelt og fant et «Mjøskart» på en stubbe.» (Foto: Anne Merethe Andresen / Vestre Toten kommune)

Siden våren 2017 har de ti kommunene Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten samarbeidet med Statens vegvesen Jernbanedirektoratet, Fylkesmannen og fylkeskommunene i Innlandet om en felles strategi. I tillegg har næringsliv, frivillige organisasjoner, kollektivselskaper og andre aktører vært invitert inn i arbeidet.

Behovet for å prioritere framtidig vekst til utvalgte regionale byer og tettsteder i Mjøsbyen står sentralt i strategien. En desentralisert sentralisering til noen byer og tettsteder i Mjøsbyen kan være viktig for å stimulere til vekst, heller enn at veksten kommer i Oslo/Akershus. Utvalgte byer og tettsteder bør ha både boliger, arbeidsplasser og et bredt tilbud av servicefunksjoner. Dette vil gi godt grunnlag for at mange kan gå og sykle til daglige gjøremål.

Det er også viktig at disse vekstområdene har et regionalt kollektivtilbud som gir grunnlag for at mange kan pendle uten å måtte være avhengig av privatbil. Transportsystemet må være utformet slik at det blir langt enklere å kombinere ulike transportmidler på en reise, med effektive overganger, for eksempel fra bil til kollektivtransport. Transporttilbudet må utformes som et sømløst tilbud fra «dør til dør». Alle kommuner vil være tjent med at noen viktige regionale byer og tettsteder utvikles som attraktive utviklingsområder.

Se animasjonsfilm om hvordan din framtidshverdag kan bli med Mjøsbyen: