I fremtiden skal det bli lettere å gå, sykle og kjøre kollektivtransport i Mjøsbyen. Dette skal bidra til at biltrafikken ikke øker selv om det blir flere innbyggere i regionen.

Dette er viktig for at Mjøsbyen skal nå målet i areal- og transportstrategien for regionen. I denne strategien er det mål om å utvikle Mjøsbyen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive, levende byer og tettsteder og grønne reiser.

Veksten i grønne reiser

Styringsgruppen for Mjøsbyen har anbefalt partene i samarbeidet om å gi sin tilslutning til å følge opp nullvekstmålet. Dette for å oppnå målsettingen i strategien og som grunnlag for å bli en del av gjeldene statlige tilskudds- og belønningsordninger knyttet til Nasjonal transportplan.

Familie på sykkeltur i Lillehammer sentrum.
Innbyggerne i Mjøsbyen bør i fremtiden sykle når de har mulighet. Foto: Kirsti Hovde.

– Vi har nå presentert bakgrunnen for hvorfor det er viktig å jobbe mot nullvekstmålet hos alle partene.. Som følge av pågående rullering av NTP, er det ønskelig med politiske vedtak om nullvekstmålet før sommeren, sier Paul Berger som er sekretariatsleder i Mjøsbyen.

Nullvekstmålet innebærer at veksten i persontransporten i Mjøsbyen i fremtiden skal skje ved bruk av kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene i årene som kommer.

– Bil er den dominerende transportformen i Mjøsbyen i dag, og vil fortsatt være det selv om nullvekstmålet nås. For Mjøsbyen handler nullvekstmålet om å reise kollektivt, sykle og går når en kan, og kjøre bil kun når en må, fortsetter Berger.

Positivt for miljøet og folkehelsen

Det vil være flere fordeler å nå nullvekstmålet. Ved å redusere utslipp fra transportsektoren, vil en få mindre støy og svevestøv, redusere antallet trafikkulykker og mindre behov for å bygge ny infrastruktur. Gange og sykkel vil også ha helsemessige og økonomiske fordeler.

Behov for statlige bidrag

For å følge opp areal- og transportstrategien for Mjøsbyen er det nødvendig med en satsing på tilbud for gående, syklende og kollektivtransport.

– Mjøsbyen er den største byregionen som har inngått regionalt forpliktende samarbeid, og hvor det ikke foreligger en avtale om statlig bidrag. Det er ambisiøse målsetninger i Mjøsbystrategien, og for å få realisert målene og ta del i det grønne skiftet er det viktig med statlige bidrag. For å ta del i de statlige belønningsordningene for tiltak innen gange, sykkel og kollektiv, er det en forutsetning at kommunene har gitt tilslutning til å jobbe for følge opp nullvekstmålet, forklarer Paul Berger.