Innlandet fylkeskommune og ti kommuner rundt Mjøsa ønsker statlige penger til tiltak knyttet til kollektivtransport, sykkel og gange for å nå nasjonale klimamål.

«Innlandet fylkeskommune og de ti kommunene i Mjøsbyen har sendt innspill til NTP. Partene ønsker penger til tiltak innen kollektiv, gange og sykkel.» (Foto: Kathrine Lunde Solbraa)

Dette ønsket ble fremsatt overfor samferdselsministeren i et innspill til ny Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 av Innlandet fylkeskommune og de ti kommunene som inngår i Mjøsbyen (Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Stange, Hamar, Ringsaker, Løten og Elverum).

Norge når ikke målene uten regionbyene

Større byområder får penger fra bompengeinnkreving i bypakker og overføringer fra staten, for å gjennomføre tiltak knyttet til kollektivtransport, gange og sykkel.

– Mjøsbyen har mange av de samme utfordringene som de større byområdene. Samtidig har vi utfordringer som de større byområdene ikke har. Blant annet er det ikke ønskelig å starte bompengeinnkreving gjennom såkalte bypakker i Mjøsbyen. Dette fordi potensialet til å kreve inn bompenger er tatt ut i de store riksvegprosjektene i området. Norge når ikke utslippsmålene hvis regionbyene mislykkes med sin omstilling. Derfor bør vi få statlige midler som kan bidra til å nå målene om å videreutvikle kollektivtilbudet i Mjøsområdet. Vi har derfor spilt inn til ny NTP at det bør etableres en ny belønningsordning for mellomstore byområder slik som Mjøsbyen, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune. Hagen er også leder av styringsgruppen for Mjøsbyen.

Samarbeid regionalt bør gi penger

Kommunene rundt Mjøsa er i ferd med å bli et felles bolig- og arbeidsmarked.

– Det er ikke størrelsen på den enkelte bykommunen som bør være av betydning, men størrelsen på den samla bo- og arbeidsregionen. De ti kommunene som inngår i samarbeidsprosjektet Mjøsbyen, er med sine over 200 000 innbyggere et av de største mellomstore byområdene i Norge. I dette prosjektet samarbeider aktørene om å løse de regionale klima- og transportutfordringene. Derfor mener vi at Mjøsbyen må kunne ta del i en statlig belønningsordning, for å nå klimamålene og å utvikle attraktive byer og tettsteder som er godt tilrettelagt for kollektivtransport og for myke trafikanter, fortsetter Hagen.

Tiltak for mer attraktive steder

Prosjektsamarbeidet Mjøsbyen er en felles utviklingsarena for areal- og transportplanlegging i følgende ti kommuner: Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Stange, Hamar, Ringsaker, Løten og Elverum. Fylkestinget i Innlandet vedtok Mjøsbystrategien i april 2020, og i strategien er det et handlingsprogram med 20 ulike tiltak som skal gjennomføres.

– Færre biler gir mindre kø, og attraktive regionbyer i hele landet. Vi mener en belønningsordning vil bidra til at mellomstore byområder i større grad tar i bruk virkemidler som gir mer klimavennlig transport og attraktive steder. Mjøsbyen mangler ressurser til å iverksette ønskede tiltak. Erfaringer fra andre byområder viser at statlige belønningstilskudd, også gir økt innsats lokalt for å nå felles mål innen klima- og transportområdet. Dette vil kunne være et viktig bidrag for å sikre bærekraftig byutvikling, en samordnet areal- og transportpolitikk og grønn vekst i hele landet, sier Hagen avslutningsvis.

Les hele innspillet fra Innlandet fylkeskommune og de ti kommunene i Mjøsbyen