Mjøsbyen ønsker en belønningsordning for å fremme kollektivtransport, sykkel og gange i de ti kommunene som inngår i samarbeidet.

En nyopprettet statlig tilskuddsordning omfatter i første omgang bare noen få mindre byområder, men ordningen skal vurderes utvidet ved neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP). Dette kommer frem av Stortinget sin behandling av NTP for perioden 2022 til 2033. Neste rullering skjer i 2025 med virkning fra 2026.

Mjøsbyen jobber for å ta del i en belønningsordning som skal fremme blant annet sykling. Foto: Kirsti Hovde

Viktig med langsiktig samarbeid

– Vedtaket i Stortinget er et skritt i riktig retning, men vi må fortsette å jobbe slik at Mjøsbyen blir en del av tilskuddsordningen fra 2026. For å få dette til, er det viktig å videreføre et langsiktig samarbeid om areal og transport i Mjøsbyen, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune. Hagen er også leder av styringsgruppen for Mjøsbyen hvor kommunene Øyer, Lillehammer ,Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Stange, Hamar, Ringsaker, Løten og Elverum deltar i samarbeidet.

Et langsiktig samarbeid i Mjøsbyen er i ferd med å bli formalisert. Kommunene som er med i Mjøsbyen ga før sommeren sin tilslutning til en samarbeidsavtale hvor partene skal jobbe etter en felles areal- og transportstrategi. Dette skal gjøre at Mjøsbyen utvikles til en mer attraktiv og funksjonell bo- og arbeidsregion. Fylkestinget i Innlandet vil i løpet av høsten sluttbehandle samarbeidsavtalen som skal gjelde fra 2022.

Ønsker å styrke kollektivtransport, sykkel og gange

En statlig tilskuddsordning for å fremme tiltak innen kollektiv, gange og sykkel skal bidra til å nå det nasjonal målet om at veksten i persontransport tas ved kollektiv, gange og sykkel.

– Vi mener at ordningen vil ha større effekt om flere byområder slik som Mjøsbyen får anledning til å søke om tilskudd. Dette gjør at også Mjøsbyen enklere kan jobbe for å nå målet om at veksten i persontransport tas ved kollektiv, sykkel og gange. Det at flere reiser kollektivt, sykler eller går vil også bedre bymiljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet. I tillegg vil klimagassutslippene reduseres, fortsetter Hagen.