Innherredsbyen og Mjøsbyen mener Norge trenger en belønningsordning for å fremme kollektivtransport, sykkel og gange i mindre byområder.

Dette kommer frem av et innspill til høringen av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 til 2033 som gjennomføres i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

De ti partene i Mjøsbysamarbeidet ønsker å gjøre tiltak som bidrar til at veksten i persontrafikk kan tas ved sykkel og gange (Foto: Kathrine Lunde Solbraa)

Trafikkvekst tas ved sykkel og gange

I forslaget til NTP for perioden 2022-2033 er det foreslått midler som skal brukes til tiltak for å stimulere til at folk bruker kollektivtransport, sykkel eller gange i mindre byområder som Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen.

– Vi mener at ordningen vil ha større effekt om flere byområder slik som Mjøsbyen får anledning til å søke om tilskudd. Dette vil kunne bidra til at flere byområder kan jobbe for å nå nasjonale mål om at veksten i transport tas ved kollektiv, sykkel og gange, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune på vegne av Mjøsbyen.

Ønsker mer fleksibel ordning

I regjeringens forslag til NTP, forutsettes det at Bodø, Ålesund, Haugesund, Grimstad/Arendal og Vestfoldbyen arbeider med bompengefinansierte bypakker for å få tilskudd til tiltak innen kollektiv, gange og sykkel. Dette fordi disse byene befolkningsmessig ligger tett opptil noen av de byene som kan søke om byvekstavtaler.

– Vi ønsker en mer åpen og fleksibel ordning. For det første kan det endre seg raskt hvilke byområder som arbeider med bompengefinansierte bypakker blant annet fordi en er avhengig av lokalpolitisk flertall for bompenger. Dersom ordningen skal avgrenses, mener vi det er størrelsen på det funksjonelle bo- og arbeidsmarkedet, og ikke på selve bykommunen, som bør være kriteriet. Det er også grunn til å understreke at andre faktorer enn innbyggertall også spiller inn på transportutfordringene i en region. På sikt mener vi ordningen bør omfatte alle byområder i Norge. Det bor i dag flere mennesker tilknyttet regionbyene i Norge enn i de ni største byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler, fortsetter Hagen.

Ønsker å stimulere til innovasjon

Mjøsbyen har i sitt innspill til NTP for perioden 2022 til 2033 foreslått at den statlige tilskuddsordningen kan benyttes til innovative pilotprosjekter.

– Ordningen bør også gjelde innovative prosjekter for å fremme et bedre kollektivtilbud slik som nye bussruter, kollektivkonsepter, hurtigbåter og bestillingstransport. Dette vil kunne være viktige bidrag for å nå det nasjonale målet om nullvekst i personbiltrafikken, forklarer Even Aleksander Hagen.

Om Mjøsbyen

Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for ti kommuner rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Kommunene Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Stange, Hamar, Ringsaker, Løten og Ringsaker er med i samarbeidet sammen med Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.