Hvordan skal vi sammen utvikle Mjøsbyen de kommende årene? Har du forslag til hvordan vi kan utvikle mer attraktive byer og tettsteder eller hvordan vi kan reise miljøvennlig? Nå har du sjansen!

Fylkesutvalget i Oppland og fylkesrådet i Hedmark har besluttet å sende forslaget til areal- og transportstrategi for Mjøsbyen på høring. Nå kan alle som ønsker komme med sine innspill.

Mjøsbyen er et samarbeid om å utvikle en helhetlig, langsiktig og bærekraftig samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyregionen. Mjøsbyen har som mål å knytte stedene rundt Mjøsa tettere sammen, blant annet ved å gjøre det enklere å reise miljøvennlig i regionen.

Historisk arbeid

Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark.
Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark. (Foto: Kathrine Lunde Solbraa)

Det er første gang i historien at det lages en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.

Siden våren 2017 har de ti kommunene Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten samarbeidet med Statens vegvesen Jernbanedirektoratet, Fylkesmannen og fylkeskommunene i Innlandet om en felles strategi. I tillegg har næringsliv, frivillige organisasjoner, kollektivselskaper og andre aktører vært invitert inn i arbeidet.

– Hver for oss er vi for små – sammen blir vi sterkere i kampen om statlige midler. Det har vært bred involvering og godt samarbeid underveis. Både politikere og fagpersoner har bidratt til innhold i strategien. Vi har hatt gode diskusjoner og vi har alle måtte gi og ta. Nå står vi samlet bak strategiforslaget som sendes ut på høring, sier leder av styringsgruppa og fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen (Ap).

Når strategien nå går ut på høring er målet å få innspill fra både privatpersoner og det offentlige.

Prioritere vekst i utvalgte byer og tettsteder

Behovet for å prioritere framtidig vekst til utvalgte regionale byer og tettsteder i Mjøsbyen står sentralt i strategien.  En desentralisert sentralisering til noen byer og tettsteder i Mjøsbyen kan være viktig for å stimulere til vekst, heller enn at veksten kommer i Oslo/Akershus. Utvalgte byer og tettsteder bør ha både boliger, arbeidsplasser og et bredt tilbud av servicefunksjoner. Dette vil gi godt grunnlag for at mange kan gå og sykle til daglige gjøremål.  Det er også viktig at disse vekstområdene har et regionalt kollektivtilbud som gir grunnlag for at mange kan pendle uten å måtte være avhengig av privatbil. Transportsystemet må være utformet slik at det blir langt enklere å kombinere ulike transportmidler på en reise, med effektive overganger, f eks fra bil til kollektivtransport. Transporttilbudet må utformes som et sømløst tilbud fra «dør til dør”. Alle kommuner vil være tjent med at noen viktige regionale byer og tettsteder utvikles som attraktive utviklingsområder.

Vekstområdene i Mjøsbyen. (Illustrasjon: Civitas)

– De største byene og tettstedene, og som har et flerfunksjonelt sentrum og togforbindelse, har gode forutsetninger for å tiltrekke seg innbyggere, arbeidstakere og næringsliv. Å styrke de regionale byene og de stedene med størst potensiale vil komme hele regionen til gode, sier prosjektleder Jomar Lygre Langeland.

Det er fire regionale byer i Mjøsbyen; Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. I tillegg er Stange, Brumunddal, Moelv og Raufoss definert som prioriterte regionale utviklingsområder. Alle disse stedene har jernbanestasjon og med muligheter for å bli enda mer attraktive byer og tettsteder og knyttet sammen med et enda bedre regionalt kollektivtilbud.

Strategien legger også opp til at gode og stabile lokalsamfunn skal opprettholdes utenfor de prioriterte regionale vekstområdene.

Høringsfrist 30. mars

Strategien sendes på høring i løpet av uke 4 2019 og høringsperioden varer fram til 30. mars. Deretter vil fylkestingene i Oppland og Hedmark vedta strategien i juni. Har du noen forslag til hva som bør stå i strategien, er det nå sjansen byr seg!

– I høringsrunden er det viktig at vi får inn gode og tydelige tilbakemeldinger på hva som skal til for at alle kan slutte seg til strategien, så den faktisk blir fulgt opp i etterkant. Tenk ut hva som skal til for at du lar bilen stå hjemme når du skal på jobb, eller hva som kan gjøre hverdagen din enklere om du jobber et annet sted enn du bor – og send oss dine tilbakemeldinger i høringen, sier nestleder av styringsgruppa for Mjøsbyen og fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen (Ap).

Se forslaget til areal- og transportstrategi for Mjøsbyen her:

Høringsutgave Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen januar 2019

Her finner du mer informasjon om høringen.