Alle ti kommunene har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen for å følge opp areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. Samarbeidet skal bidra til at området rundt Mjøsa blir en mer konkurransedyktig og bærekraftig region.

Gjennom en omfattende kunnskaps- strategi- og dialogprosess i 2018 og 2018 ble en felles areal- og transportstrategi til. Alle involverte kommuner og statlige etater har sluttet seg til strategien, og strategien ble endelig vedtatt av fylkestinget i Innlandet i april 2020.

– I tråd med visjonen i strategien, ønsker vi å utvikle Mjøsbyen til å bli enda mer konkurransedyktig og bærekraftig. Vi ønsker også å utvikle en mer attraktiv og funksjonell bo- og arbeidsregion, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune. Hagen leder også styringsgruppa for Mjøsbysamarbeidet.

Fylkesordfører Even ALeksander Hagen i Innlandet fylkeskommune er også leder av styringsgruppen i Mjøsbyen. Samarbeidsavtalen for Mjøsbyen skal endelig behandles av fylkestinget i Innlandet i oktober.

Dialog og forpliktende samarbeid mellom aktørene

For å kunne utvikle Mjøsbyen i tråd med strategien, er en samarbeidsavtale i ferd med å bli etablert. Samarbeidsavtalen skal sikre dialog og forpliktende samarbeid mellom aktørene som har ansvar i areal- og transportpolitikken slik at målene for Mjøsbyen nås.

De ti kommunene som inngår i Mjøsbysamarbeidet og Statsforvalteren i Innlandet har nylig gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen har blitt politisk behandlet i kommunestyrene. Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen skal behandle avtalen i løpet av høsten.

– Samarbeidsavtalen skal behandles av fylkestinget i oktober slik at avtalen kan tre i kraft fra 2022. Avtalen gjelder i første omgang i fem år, men det er en ambisjon om at samarbeidet forlenges, sier Even Aleksander Hagen.

Ambisiøst handlingsprogram

De neste årene skal partene i samarbeidet følge opp handlingsprogrammet for Mjøsbystrategien.

– Handlingsprogrammet har i alt 20 ambisiøse handlingspunkter. Vi skal blant annet jobbe for å gjøre eksportbedriftene i regionen bedre i stand til å konkurrere internasjonalt, sørge for effektive mobilitetsløsninger mellom kommunene og bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper, fortsetter Hagen.

Hagen understreker at en satsing på Mjøsbyen ikke skal gå på bekostning av utvikling i resten av innlandssamfunnet. Mjøsby-samarbeidet skal ha fokus på å utvikle regionen til en motor for resten av Innlandet. En mer attraktiv og konkurransedyktig Mjøsby vil kunne gi større muligheter til å utvikle et differensiert arbeidsmarked og sikre bosettingsmønsteret i Innlandet.

Les vedtatt Mjøsbystrategi og de 20 handlingene som Mjøsbyprosjektet skal jobbe med de neste årene