Politiske vedtak i strategifasen

Fylkestinget i Innlandet vedtok i april 2020 areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. Alle partene hadde forut for behandlingen i fylkestinget gitt sin tilslutning til strategien.

I utarbeidelsen av strategien ble det gjennomført politiske verksteder og arbeidsmøter. Du kan her finne oppsummeringer til disse verkstedene og møtene:

Politiske vedtak i handlingsfasen

For å nå målene i strategien vil det også være nødvendig politiske vedtak også i handlingsfasen. Informasjon om disse vedtakene vil bli lagt ut på denne siden.