Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi

Gjøvik og Mjøsa
Foto: Bernt M Tordhol

Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for 11 kommuner nær Mjøsa i Innlandet. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder.

Sterkere byer og tettsteder vil styrke både Mjøsbyene og hele Innlandet. Jernbanen er ryggraden for kollektivtransportsystemet, og det skal utvikles et helhetlig og «sømløst» transport ved blant annet bruk av ny teknologi. Det er utarbeidet og vedtatt en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen som skal legges til grunn for framtidig arbeid med samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging i regionen, og legger grunnlag for et felles arbeids- og boligmarked i denne regionen. Strategien følges opp med handlingsplan og en rekke aktiviteter for å oppnå ambisjonen.

Mjøsbyen er med sine 200 000 den største byregionen i Norge som har et forpliktende samarbeid med staten, men som ikke har belønningsordning. For å lykkes med bærekraftig utvikling av Mjøsbyens prioriterte byer og tettsteder, er en større satsing på kollektivtrafikk avgjørende. Det har ikke Mjøsbyen i dag tilstrekkelige midler til. Et statlig samarbeid om en tilskuddsordning er avgjørende for at Mjøsbyen skal lykkes med en grønn omstilling innen mobilitet.

Strategifase og handlingsfase

Arbeidet i Mjøsbyen er delt inn i en strategifase og en handlingsfase.

Strategifasen startet i 2017 og ble avsluttet med at fylkestinget i Innlandet fylkeskommune vedtok areal- og transportstrategien for Mjøsbyen i april 2020. Før strategien ble vedtatt av fylkeskommunen, hadde samtlige ti kommuner som da var med i Mjøsbysamarbeidet sluttet seg til strategien gjennom egne politiske vedtak.

I handlingsfasen skal strategiene vedtatt i Mjøsbystrategien følges opp. Handlingsfasen startet opp høsten 2020 og vil pågå frem til 2033.

Parter i Mjøsbyen

Kommunene Øyer, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Stange, Hamar, Ringsaker, Løten og Elverum er likeverdige parter i Mjøsbyen. I tillegg deltar Innlandet fylkeskommune og statsetatene Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet i samarbeidet. De tre statsetatene deltar i samarbeidet i kraft av sin sektorkompetanse.