Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi

Gjøvik og Mjøsa
Foto: Bernt M Tordhol

Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder.

Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Strategifase og handlingsfase

Arbeidet i Mjøsbyen er delt inn i en strategifase og en handlingsfase.
Strategifasen startet i 2017 og ble avsluttet i april 2020 da areal- og transportstrategien for Mjøsbyen ble vedtatt av Innlandet fylkeskommune.
Handlingsfasen startet opp høsten 2020. I handlingsfasen skal strategiene vedtatt i Mjøsbystrategien følges opp. Handlingsfasen vil pågå frem til 2033.

Parter i Mjøsbyen

Kommunene Øyer, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Stange, Hamar, Ringsaker, Løten og Elverum er likeverdige parter i Mjøsbyen. I tillegg deltar Innlandet fylkeskommune og statsetatene Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet i samarbeidet. De tre statsetatene deltar i samarbeidet i kraft av sin sektorkompetanse.