Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det skal også tilrettelegges for et godt og miljøvennlig transportsystem som knytter regionen tettere sammen, og som bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Sterkere byer og tettsteder vil styrke både Mjøsbyen og hele Innlandet. Det er utarbeidet og vedtatt en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen som skal legges til grunn for framtidig arbeid med samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging i regionen, og legger grunnlag for et felles arbeids- og boligmarked i denne regionen. Strategien blir fulgt opp med handlingsplan og en rekke aktiviteter for å oppnå ambisjonen.

Stor interesse for Mjøsbyen

Et magasin i Aftenposten om Mjøsbyen sine ambisjoner har fått rundt 60.000 klikk. Temaet for magasinet er at Mjøsbyen er en attraktiv region i rivende utvikling mot det grønne skiftet. For å støtte opp under dette temaet inneholder magasinet ulike artikler slik som: Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt på Mjøsa. Omdanning av Brumunddal i Ringsaker. Jernbanen som baner...
Read More

Vi skal nå målene om attraktive steder i Mjøsbyen

- Vi kan ikke fortsette i samme retning som de siste 40 årene. Mjøsbyen må bli en del av en statlig tilskuddsordning for å gjøre regionen mer attraktiv med blant annet flere miljøvennlige reiser og en mer samlet arbeidsmarkedsregion. Dette sa fylkesordfører Thomas Breen i Innlandet på en samling nylig hvor rundt 80 politikere og administrativt ansatte hos partene i...
Read More

Politisk samling om Mjøsbyen

Mjøsbyen inviterer til en introduksjonssamling om Mjøsbyen torsdag 11. januar fra 09.00 til 15.00 på Scandic Hamar. Målet med seminaret er å: Bygge kunnskap om og forankre Mjøsbyen. Bygge kunnskap om samarbeidet og inspirere til videre samarbeid og aktiv deltakelse fra politikerne i prosessen mot ny Nasjonal Transportplan. Inspirere til mer engasjement og driv i arbeide med Mjøsbyen. Målgruppen for...
Read More

Strategi og handlingsplaner

Her finner du vedtatte strategier, planer og politiske vedtak for Mjøsbyen.

Gå til strategier, planer og vedtak

 

Handlinger og aktiviteter

Her finner du mer om rapporter og aktiviteter for å nå målene i areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Gå til aktiviteter og oppfølging

Partene i Mjøsbyen