Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det skal også tilrettelegges for et godt og miljøvennlig transportsystem som knytter regionen tettere sammen, og som bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Sterkere byer og tettsteder vil styrke både Mjøsbyen og hele Innlandet. Det er utarbeidet og vedtatt en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen som skal legges til grunn for framtidig arbeid med samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging i regionen, og legger grunnlag for et felles arbeids- og boligmarked i denne regionen. Strategien blir fulgt opp med handlingsplan og en rekke aktiviteter for å oppnå ambisjonen.

Hvordan skal Mjøsbyen utvikles videre?

Hvilke forventninger og utfordringer står Mjøsbyen ovenfor i den fremtidige utviklingen? Hva skal gjøres for at dagens unge også vil bo rundt Mjøsa som voksne? Dette var blant spørsmålene som ble tatt opp i en dialog- og kunnskapssamling om grønne reiser i regi av Mjøsbyen tidligere denne uken. Gode vegløsninger De siste årene har flere veger blitt bygget ut i...
Read More

Skal dokumentere utviklingen i Mjøsbyen

Hvordan er befolkningsutviklingen i Mjøsbyen? Er det vekst i antall arbeidsplasser i området? Hvor mange reiser kollektivt inn og ut av mjøsregionen? Hvor mange sykler i den enkelte kommune i byområdet? Dette er noen av indikatorene som skal bidra til svar på om Mjøsbyen når målene i areal- og transportstrategien vedtatt i april 2020. - Vi ønsker å utvikle Mjøsbyen...
Read More

Dialog- og kunnskapssamling om grønne reiser

Mjøsbyen skal bli en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. Satsing på grønne reiser er en viktig forutsetning for å oppnå dette. Samlingen vil finne sted på Kulturhuset Banken på Lillehammer tirsdag 8. november. På samlingen skal vi blant annet diskutere: Regjeringens ambisjoner om grønne reiser, næringsutvikling og attraktive distrikter Om attraktive byer og tettsteder, grønn mobilitet og finansieringsordninger Samarbeid mellom...
Read More

Strategi og handlingsplaner

Her finner du vedtatte strategier, planer og politiske vedtak for Mjøsbyen.

Gå til strategier, planer og vedtak

 

Handlinger og aktiviteter

Her finner du mer om rapporter og aktiviteter for å nå målene i areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Gå til aktiviteter og oppfølging

Partene i Mjøsbyen