Et magasin i Aftenposten om Mjøsbyen sine ambisjoner har fått rundt 60.000 klikk.

Temaet for magasinet er at Mjøsbyen er en attraktiv region i rivende utvikling mot det grønne skiftet. For å støtte opp under dette temaet inneholder magasinet ulike artikler slik som:

  • Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt på Mjøsa.
  • Omdanning av Brumunddal i Ringsaker.
  • Jernbanen som baner vei for byutviklingen
  • Mjøsbyen sin satsing på bærekraftige transportløsninger.

Les magasinet.

Attraktive steder og grønne reiser

I 2020 vedtok fylkestinget i Innlandet areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. Hovedmålet for samarbeidet er utvikling av bærekraftige transportløsninger og gjøre regionen til en mer samlet og attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion.

I Mjøsbyen inngår 11 kommuner rundt Mjøsa. I 2021 ble det inngått en forpliktende samarbeidsavtale mellom de 11 kommunene, Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalteren i Innlandet og Jernbanedirektoratet om oppfølging av strategien.

– Vi har startet arbeidet med å nå målene i strategien. Vi er blant annet godt i gang med å jobbe med at veksten i persontransporten skal skje med gange, sykkel eller kollektivtransport. Vi er nå avhengig av statlige tilskuddsmidler for å få gjennomført tiltak for å realisere nullvekstmålet, forteller Thomas Breen. Han er fylkesordfører i Innlandet og leder av styringsgruppen i Mjøsbyen.