Bedre samordning

Oversikt over Mjøsa
Foto: Erik Hagen

Bedre samordnet areal‐ og transportutvikling i Mjøsbyen vil være sentralt for å nå nasjonale og regionale klima-, transport- og arealmål. Et strategiarbeid vil gi kunnskap på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og bidra til at de ulike partene ser egen kommune og egne ressurser inn i en større sammenheng. Strategiarbeidet kan gi rom for å ta i bruk utviklingsverktøy og metoder som åpner for økt grad av kreativitet og nyskaping. Dette vil kunne gi nyttige innspill til de konkrete løsningene som kommunene skal vedta i sine arealplaner, og til statlige og regionale aktører i sine prioriteringer knyttet til den overordnede infrastrukturbyggingen. En samlet strategi for regionen vil bidra til å binde bolig- og arbeidsmarkedene tettere sammen. Utbygging av vegnettet, jernbanen og gode kollektiv- og knutepunktsløsninger i regionen er svært sentralt i dette. Innovasjonsperspektivet med bruk av nye teknologiløsninger må være elementer i arbeidet.


Momenter som drøftes i strategiarbeidet

Momenter som drøftes i forbindelse med utarbeidelse av en areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er:

  • Hvordan fremme bærekraftig vekst og utvikling i hele Mjøsbyen.
  • Utvikle Mjøsbyen som et internt bo- og arbeidsmarked.
  • Hvordan fremme bærekraftig arealbruk, bl.a. gjennom jordvern og kulturmiljøer.
  • Vektlegge prinsippene om rett virksomhet på rett sted for næringslokalisering.
  • Utvikle et arealeffektivt utbyggingsmønster kombinert med miljøvennlige transportløsninger.
  • Utvikle transportnettet med sterk fokus på jernbanen for å binde bolig- og arbeidsmarkedene tettere sammen.
  • Legge til rette for klimavennlige transportformer – med sikte på klimanøytral region.
  • Legge grunnlaget for en framtidig byvekstavtale for mjøsbyene med statlige midler til bl.a. infrastruktur og kollektivtransport.
  • Utvikling av gode trafikale knutepunktsløsninger i alle mjøsbyene.
  • Utvikle en infrastruktur knyttet til kollektivknutepunkt og vegsystemene, som støtter opp under strategien om at framtidig trafikkvekst skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk.

Det er enighet om at en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen må bygge på og relateres til parallelle plan- og strategiprosesser som foregår i kommuner, regionale- og statlige etater.