Tog
Foto: Gaute Moen

Visjon: Mjøsbyen – attraktive steder og grønne reiser


Mål

Fylkestingene i Hedmark og Oppland vedtok i april 2017 følgende hovedmål for felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen:

  • Utvikle Mjøsbyregionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region.
  • Utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked.
  • Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen, til resten av landet og med grensekryssende linker.
  • Strategien skal legge vekt på arealeffektiv og universell knutepunktutvikling som bidrar til enkle overganger mellom transportmidler, sykkel og gange.
  • Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025 (Oppland) / 2030 (Hedmark).

En felles areal- og transportstrategi skal bidra til mer samordnet areal- og transportutvikling i regionen og gi større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer.

Utviklingsarbeidet skal føre til felles forståelse og kunnskapsgrunnlag for samordnet areal- og transportplanlegging.