Kunnskapsgrunnlag for Mjøsbyen

Rapporten «Kunnskapsgrunnlag for felles areal og transportstrategi» beskriver status for Mjøsbyen innenfor ulike relevante tema. Kunnskapsgrunnlaget innledes med en kort gjennomgang av mål, føringer og andre relevante planer og strategier. Videre består det av tematiske kapitler for befolkning, bolig, næring, arealbruk, transport og klima og miljø. Funnene bygger i hovedsak på tilgjengelig informasjon, men enkelte tema er også utredet som del av prosjektet. Rapporten er foreløpig under kvalitetssikring, og det vil kunne komme enkelte endringer i rapporten i løpet av tidlig høst.

Kunnskapsgrunnlaget vil, sammen med innspill fra deltakerne underveis i prosessen, være grunnlag for utforming av areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.

Den delen av kunnskapsgrunnlaget som best er egnet å vise på kart kan studeres her: Kart (InnlandsGIS).


Klima og vegtrafikk

Rapporten «Klima og vegtrafikk – Utvikling i Mjøsbyen siden 2009» er utarbeidet av Civitas på oppdrag for Mjøsbyen. Rapporten beskriver status og gjør rede for utviklingen i klimagassutslipp fra vegtrafikken siden 2009.

Rapporten omtaler også kort hvilke utfordringer Mjøsbyen står overfor på transportområdet, og i følge rapporten må det iverksettes tiltak for å redusere klimagassutslipp dersom vedtatte klimamål skal nås. Overgang til nullutslippsteknologi vil ikke skje raskt nok til at Hedmark og Oppland kan nå klimamålene kun med endret kjøretøypark og drivstoff.


Reisevaner i Mjøsbyen

Urbanet Analyse har på vegne av Mjøsbyen utarbeidet rapporten Reisevaner i Mjøsbyen og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling. Arbeidet er basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14), samt annen relevant data som blant annet sykkelbyundersøkelsen, lokale reisevanedata og kundetilfredshetsmålinger fra kollektivselskapene i fylkene.

Rapporten inneholder en beskrivelse tilgangen til transportressurser som førerkort, bil, parkering ved arbeidsplassen, og tilgang til kollektivtransport, samt reisemønster og transportmiddelbruk på daglige reiser i området. Videre inneholder rapporten rekkeviddekart for sykkel og gange knyttet til ulike tettstedssentra/bysentra i Mjøsbyen. Rapporten  inneholder i tillegg et drøftingskapittel som sier noe om potensiale for å endre reisemiddelvalget.


Andre relevante rapporter

Andre relevante rapporter finnes under fanen «Andre relevante rapporter og erfaringer» i faktabanken.