Samarbeid

For å kunne utvikle Mjøsbyen i tråd med strategien, har partene inngått en samarbeidsavtale som sikrer fortsatt dialog og forpliktende samarbeid mellom aktørene. Et tett samarbeid mellom aktørene som har ansvar i areal- og transportpolitikken er nødvendig for å nå målsettingene for Mjøsbyen. Samarbeidet er basert på at alle partene er selvstendige og likeverdige parter.

Partene i samarbeidet skal frem mot 2033 jobbe for å følge opp de ulike handlingene i Mjøsbysamarbeidet. Mye av samarbeidet er knyttet til kunnskapsinnhenting og dialogsamlinger.

Les samarbeidsavtalen

Samarbeidsform

Styringsgruppen møtes en til to ganger pr. halvår. Prosjektsekretariatet møtes ukentlig. Samarbeidspartene møter i månedlige prosjektgruppemøter. Andre regionale aktører inviteres til dialog- og kunnskapssamlinger underveis, og vil også bli invitert til å delta i arbeidsseminar rundt ulike tema innen kollektivtransport, infrastruktur, areal og næring.