Jobbet frem strategi i fellesskap

I strategifasen var det flere dialogsamlinger hvor opp mot 100 personer fra ulike aktører deltok.

Forslaget til den felles areal- og transportstrategien for Mjøsbyen ble utarbeidet i perioden 2017 til 2019 med bred deltakelse og medvirkning. Det ble

  • I løpet av 2017 og 2018 ble det holdt fire store dialog- og kunnskapssamlinger med deltakelse fra politiske og administrativ ledelse i kommunene, representanter fra næringsliv og organisasjonsliv.
  • holdt faglige arbeidsmøter innen ulike temaer som areal, næring, kollektivtransport og infrastruktur.
  • høsten 2018 holdt et eget verksted for politikere der sentrale temaer i strategiarbeidet ble drøftet.
  • det holdt flere forankringsmøter i kommunene, politiske partier og interesseorganisasjoner.

Samarbeidet fortsetter i handlingsfasen

For å kunne utvikle Mjøsbyen i tråd med strategien, har partene inngått en samarbeidsavtale som sikrer fortsatt dialog og forpliktende samarbeid mellom aktørene. Et tett samarbeid mellom aktørene som har ansvar i areal- og transportpolitikken er nødvendig for å nå målsettingene for Mjøsbyen. Samarbeidet er basert på at alle partene er selvstendige og likeverdige parter.

Partene i samarbeidet skal frem mot 2033 jobbe for å følge opp de ulike handlingene i Mjøsbysamarbeidet. Mye av samarbeidet er knyttet til kunnskapsinnhenting og dialogsamlinger.

Les samarbeidsavtalen

Samarbeidsform

Arbeidet i Mjøsbyen ledes av en styringsgruppe bestående av politikere fra de 11 kommunene og ledere fra de statlige partene. Styringsgruppen møtes et par ganger i halvåret.

Det er etablert en administrativ samarbeidsgruppe med representanter fra alle samarbeidspartene. Den administrative samarbeidsgruppen møtes flere ganger i halvåret. Det kan være aktuelt å invitere andre regionale aktører til å delta i arbeidsseminarer om ulike temaer innen kollektivtransport, infrastruktur, areal og næring.

Det daglige arbeidet i Mjøsbyen ledes av et sekretariat