Ulike regionale planerErfaringsutveksling

På denne siden deles andre relevante strategier, planer, rapporter og dokumenter som omhandler byutvikling, samordnet areal- og transportplanlegging og relevante tema fra egen region og fra andre regioner. 


Samarbeid i andre regioner

En rekke regioner og områder har de siste årene utarbeidet strategier og planer for areal- og transportutvikling.

Første utgave av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen ble vedtatt i 2008, og revidert i 2016. Strategidokumentet er samordnet med Østlandssamarbeidets Østlandspakke, som ble revidert i 2015 og oversendt Samferdselsdepartementet som Østlandssamarbeidets felles innspill til NTP 2018 – 2029.

Stortinget påla i 2008 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune å utarbeide en felles Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt i 2015.

I Buskerudbyen samarbeider fem kommuner om seks prioriterte utviklingsområder. En intensjonsavtale mellom partene ble inngått i 2008, og i 2010 inngikk Buskerudsamarbeidet en avtale med samferdselsdepartementet om belønningsmidler.

Strategier og planer i Mjøsbyen

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble vedtatt av fylkestinget 15. juni 2016. Formålet med planen er å bidra til mer attraktive og robuste byer og tettsteder gjennom kriterier for god stedsutvikling og retningslinjer for etablering av handel, basert på erfaringer med gjeldende fylkesdelplan og situasjonen i Oppland.

Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) for Hamarregionen 2009 – 2030 ble vedtatt i 2009. Planen omhandler Ringsaker, Løten, Hamar og Stange kommune.

Gjøvik kommune har i samarbeid med Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen utarbeidet en Strategi for byutvikling – samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik.

Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Lillehammer næringsforening har i samarbeid utarbeidet «Byutvikling 2044 – utvikling av strategier for fremtidens areal- og transportløsninger i Lillehammer».  Denne ble vedtatt av Lillehammer kommune i 2016.

Andre relevante rapporter

På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har Urbanet Analyse i arbeidsnotatet «Reisestrømmer i Region øst, basert på RVU» kartlagt reisestrømmer mellom ulike områder i Region øst (fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland), basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Kartleggingen er  gjort på et overordnet nivå, og omhandler blant annet Hamar, Elverum, Lillehammer og Gjøvik.


I forbindelse med transportetatenes utredningsarbeid som skal danne grunnlag for Nasjonal transportplan 2022 – 2033 har Urbanet Analyse sett på potensialet for redusert bilbruk i mellomstore byområder. Analysene har bestått av tre deloppgaver:
1.Kartlegging av dagens reisemønster og transportmiddelbruk, basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen
2.Analyse av forventet befolknings- og transportvekst
3.Vurdering av potensialet for redusert bilbruk og virkemiddelbruk for dette

Arbeidet har resultert i rapporten Dagens reisevaner og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling i mellomstore byområder.

Denne rapporten har vært et av kunnskapsgrunnlagene som har vært brukt  i utredningsarbeidet innen byområdet som transportvirksomheten har satt i gang i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.  Utredningsarbeidet i arbeidsgruppen for mellomstore byområder har ført til delrapporten Mellomstore byområder. Dette utredningsarbeidet skal sammen med andre utredninger gi faglige anbefalinger til departementets rullering av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.