– Vi kan ikke fortsette i samme retning som de siste 40 årene. Mjøsbyen må bli en del av en statlig tilskuddsordning for å gjøre regionen mer attraktiv med blant annet flere miljøvennlige reiser og en mer samlet arbeidsmarkedsregion.

Dette sa fylkesordfører Thomas Breen i Innlandet på en samling nylig hvor rundt 80 politikere og administrativt ansatte hos partene i Mjøsbysamarbeidet deltok. Samlingen hadde som mål å se på hvorfor samarbeidet er etablert, hva som er gjort og diskutere det videre arbeidet.

Mer konkurransedyktig og bærekraftig region

Totalt 11 kommuner rundt Mjøsa er med i Mjøsbyen sammen med Innlandet fylkeskommune og statsetatene Statens vegvesen, Statsforvalteren i Innlandet og Jernbanedirektoratet. Bakgrunnen for at samarbeidet ble etablert er at de 11 kommunene har en del felles utfordringer knyttet til blant annet befolkningsutvikling, demografi, arbeidsmarked og næringsutvikling.

– Vi må jobbe for å nå målene i areal- og transportstrategien for Mjøsbyen om å bli en mer attraktiv region og med flere grønne reiser. Med utbyggingen av veg og jernbane er vi i ferd med å komme nærmere Oslo-området, og vi bør utnytte potensialet i å avlaste hovedstadsregionen, sa fylkesordfører Thomas Breen på samlingen.

Flere deltakere på samlingen understreket at Mjøsbyen er viktig for å avlaste hovedstadsregionen, og at Mjøsbyen er viktig for å nå nasjonale mål knyttet til det grønne skiftet.

Viktig å bli en del av statlige tilskuddsordning

Mjøsbyen har et ambisiøst handlingsprogram med 20 handlinger som skal bidra til å nå Mjøsbyens mål om attraktive steder og flere grønne reiser.

– For å nå målene om flere miljøvennlige reiser, er det viktig at Mjøsbyen får ta del i statlige tilskuddsmidler så en får gjennomført tiltak for gående, syklende og kollektivreisende. Kommunene i Mjøsbyen og Innlandet fylkeskommune har derfor vedtatt nullvekstmål for biltrafikk, sa Eli N. Ruud-Olsen i sekretariatet for Mjøsbyen på samlingen.

Ruud-Olsen presiserte at nullvekstmålet betyr at trafikkveksten skal skje med gange, sykkel og kollektivt, men at det innebærer at innbyggerne i Mjøsbyen fortsatt kan kjøre bil når de må. Mjøsbyen har også begynt arbeidet med å lage en virkemiddelanalyse som sier noe om hva samarbeidet må gjøre for å oppnå nullvekstmålet.

Mjøsbyen er rigget for statlige tilskuddsordninger

Mjøsbysamarbeidet er klare for å ta del av en statlig tilskuddsordning.

– Partene i Mjøsbysamarbeidet har inngått en forpliktende samarbeidsavtale og er godt i gang med å jobbe med at veksten i persontransporten skal skje med gange, sykkel eller kollektivtransport. Vi er nå avhengig av statlige tilskuddsmidler for å få gjennomført tiltak for å realisere nullvekstmålet. Når vi får realisert tiltak som gjør at trafikkveksten kan tas med mer miljøvennlige reiser, er det positivt både for lokalbefolkningen og de mange deltidsinnbyggerne i Mjøsbyen. Det er også viktig nasjonalt at regioner som Mjøsbyen også bidrar til det grønne skiftet, sa fylkesordfører Breen på samlingen.