Arbeidet med å følge opp areal- og transportstrategien for Mjøsbyen er i gang. Mjøsbyen er derfor i gang med å dokumentere om arbeidet bidrar til å utvikle området til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder.

2022 er det første året hvor partene i Mjøsbysamarbeidet har jobbet for å nå målene i strategien, og det er spesielt to handlinger som samarbeidspartnerne jobbet med dette året.

Skal dokumentere resultater

Det er utarbeidet et sett med 20 indikatorer som skal dokumentere resultater for måloppnåelsen i Mjøsbyen.

– En rapportering på de ulike indikatorene er også viktig for å identifisere hvilke av de gjennomførte tiltakene som har høyest effekt på måloppnåelsen i Mjøsbyen, sier Paul Berger som leder arbeidet i sekretariatet i Mjøsbyen.

Berger forteller også at det jobbes med å innarbeide indikatorene i Innlandsstaistikk.

Styrke kollektivtransport, gang og sykkel

I 2022 har Mjøsbyen også jobbet med å få gjennomslag for en statlig finansieringsordning for mellomstore byer for å styrke kollektivtransport, sykkel og gange.

– Vi jobber for at kommunene kan gi sin tilslutning til å legge nullvekstmålet til grunn i den videre areal- og transportutviklingen. Mjøsbyen og Innlandet trenger sterkere økonomiske virkemidler for å kunne nå klima- og transportmål og for å ta større del i det grønne skiftet, fortsetter Berger.

I 2022 ble det derfor utarbeidet en faglig utredning som omtaler hva nullvekstmålet vil bety for Mjøsbyen.

Les Mjøsbyen sin årsrapport for 2022.

Mer aktivitet i 2023

Mjøsbyen skal se på mulige piloter knyttet til næringstransport.

I 2023 vil Mjøsbyen fortsette arbeidet med handlingene som ble startet i 2022. Mjøsbyen vil fremover også jobbe med oppfølging av grønn mobilitet, skaffe mer kunnskap om fritidsreiser og oppfølging av næringsområder og næringstransport.

– Mjøsbyen skal gi høringsinnspill til NTP om at byområdet bør bli en del av en belønningsordning for tiltak rettet mot gående, syklende og kollektivreisende. Dette er viktig for at regionen kan ta del i det grønne skiftet, forklarer Berger.

Forpliktende regionalt samarbeid

For å følge opp areal- og transportstrategien for Mjøsbyen er det etablert et forpliktende regionalt samarbeid. I samarbeidet inngår kommunene Øyer, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Stange, Hamar, Ringsaker, Løten og Elverum sammen med Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.