Formål med samlingen

  • Fra kunnskap til strategi
  • Innspill til strategiarbeidet

Oppsummering

Her finnes: Oppsummering fra dialogsamling på Elverum 30. mai 2018.

Program og presentasjoner

09.00 Velkommen

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Oppland og nestleder av politisk styringsgruppe i Mjøsbyen

09.10 Bolk 1: Smart mobilitet – fremtidens transportløsninger i Mjøsbyen

Den teknologiske utvikling innen persontransport er i rivende utvikling. Autonome kjøretøy, elektriske bysykler og nye mobiltjenester er stikkord. Kollektivselskaper som tradisjonelt har hatt ansvar for bussdrift omgjøres til ”mobilitetsselskaper”. Sammen med bedrifter     og næringsliv blir de pådrivere for nye transporttjenester – gjerne tilbudt i en felles ”app” for ansatte og byens innbyggere. Dette kan påvirke vårt bilhold og reisevaner i fremtiden.

Introduksjon ved møteleder Jomar Lygre Langeland, prosjektleder Mjøsbyen, Civitas.

Hvordan reiser innbyggerne i Mjøsbyen? Ved Ingunn Ellis, Urbanet Analyse.

Hvordan har Nord-Jæren satt mobilitet i system? Ved Espen Strand Henriksen, Kolumbus.

Rena-Raufoss på 1,5 timer uten bruk av bil – er det mulig? Ved Arne Fredheim, Hedmark trafikk.

10.15 Pause

10.30 Dialog i grupper

11.10  Grønne reiser og attraktive steder – innspill fra ungdommen v/ Sigrid Bjerke, Ungdommens fylkesting.

11.25 Lunsj

12.25 Bolk 2: Deltidsinnbyggeren – muligheter og utfordringer for reiseliv, næringsutvikling, arealbruk og transport i Mjøsbyen

Antallet deltidsinnbyggere øker i Mjøsbyen. Hvem er de og hva skjer når hytta brukes i gjennomsnitt 80 døgn i året? Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Mjøsbyen? Hvordan påvirkes handel, tjeneste- og servicetilbud og ikke minst trafikken?

Deltidsinnbyggeren; Hvordan er utviklingen og hvordan påvirkes Mjøsbyen? V/ professor Kjell Overvåg, HINN – tidligere ØF

Videre vekst og tilrettelegging for deltidsinnbyggeren i Mjøsbyen v/ Mathias Neraasen, Bestyrer Ringsaker almenning

13.15 Dialog i grupper om deltidsinnbyggeren: Hvordan skape mulighetene og løse utfordringene?

13.45 Pause

14.00 Bolk 3: Handel i sentrum – drivkraft for byliv og stedsutvikling

Nye handelskonsepter og netthandel forandrer hvordan vi handler, hvordan vi reiser og hvordan varer fraktes og lagres. Hvilke trender er på gang, hvor raskt skjer endringene og hvordan påvirker dette byliv og sentrumsutvikling i Mjøsbyen?

Nye trender innen handel – betydning for Mjøsbyen v/ Hanne Toftdahl, Vista Analyse.

Inspirasjon fra Fredrikstad v/ Synne Dækko Næss, Fredrikstad kommune.

14.50 Pause

15.00 Paneldebatt om strategier for handel, sentrumsutvikling og framtidens mobilitetsløsninger

  • Hanne Toftdahl, Vista Analyse
  • Kjell Overvåg, HINN
  • Mathias Neraasen, Ringsaker almenning
  • Espen Strand Henriksen, Kolumbus
  • Arne Fredheim, Hedmark trafikk
  • Even Aleksander Hagen, Oppland fylkeskommune

15.30 Avslutning v/ Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark og leder av politisk styringsgruppe i Mjøsbyen.