Formål med samlingen

  • Oppstart for arbeidet med areal- og transportstrategien.
  • Felles forståelse for utviklingsarbeidet og det regionale samarbeidet.
  • Innspill til oppstart av arbeidet – diskutere mål, prosess og organisering.

Oppsummering

Notat med oppsummering av dialogen og innspill fra samlingen

Program og presentasjoner

09.15 Velkommen
Ved Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark fylkeskommune og Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland fylkeskommune
Bakgrunn med hovedmål for strategiarbeidet

09.30 Introduksjon til gruppearbeid og forventinger til dagen
Ved møteleder Jomar Lygre Langeland

09.35 En attraktiv Mjøsbyregion – trender og utvikling innenfor bolig, areal og transport i Mjøsbyregionen
Ved Knut Vareide, Telemarksforskning

10.00 Statens perspektiv for utvikling av Mjøsbyregionen
Ved Sigurd Tremoen, fylkesmannen i Oppland

10.15 Pause

10.30 Buskerudbysamarbeidet – erfaringer med regionalt plansamarbeid om arealbruk og transport
Ved Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud

11.00 Næringslivets perspektiv for utvikling av Mjøsbyregionen
Ved Åge Skinstad, NHO Innlandet

11.15 Dialog i grupper

  • Hvorfor areal- og transportplan Mjøsbyregionen?
  • Hovedmål, utfordringer og behov?
  • Oppnår vi mer sammen enn hver for oss?

12.00 Lunsj

13.00 Hva er areal og transportstrategi for Mjøsbyregionen?
Ved Hedmark og Oppland fylkeskommuner

13.15 Transportetatenes ønsker og forventninger til strategiarbeidet
Ved Cato Løkken, avdelingsdirektør Statens vegvesen og Ove Skovdahl, seksjonssjef Jernbanedirektoratet

13.30 Dialog i grupper

  • Hvem og hva?
  • Navn og identitet, geografisk avgrensning
  • Delmål for prosjektet

14.00 Pause

14.15 Erfaringer fra Osloregionen med fokus på prosess og samarbeid
Ved Øyvind Såtvedt, direktør sekretariatet for Osloregionen

14.40 Dialog i grupper

  • Organisering og prosess

15.05 Hva lærte vi? – oppsummering av gruppearbeidet
Ved fasilitatorene fra gruppearbeidet

15.25 Veien videre
Ved prosjekteier Hedmark og Oppland fylkeskommune

15.30 Avslutning