Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det skal også tilrettelegges for et godt og miljøvennlig transportsystem som knytter regionen tettere sammen, og som bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Sterkere byer og tettsteder vil styrke både Mjøsbyen og hele Innlandet. Det er utarbeidet og vedtatt en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen som skal legges til grunn for framtidig arbeid med samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging i regionen, og legger grunnlag for et felles arbeids- og boligmarked i denne regionen. Strategien blir fulgt opp med handlingsplan og en rekke aktiviteter for å oppnå ambisjonen.

Stort engasjement om grønn mobilitet

Mjøsbyen deltok 6. og 7. juni på Mjøskonferansen for å fortelle om grønne reiser slik som delemobilitet og hurtigbåt på Mjøsa. Mjøsbyen fikk med seg mange gode innspill fra konferansen. Mjøskonferansen er en felles kompetansearena og møteplass for «læringsliv» og næringsliv i Innlandet. Med fokus på bærekraftig næringsutvikling, nettverk og innovasjon skal konferansen bidra til å rigge og styrke næringslivet...
Read More

Skal undersøke reisevanene i Mjøsbyen      

Reisevanene i Mjøsbyen skal kartlegges. Dette skal danne underlaget for å sette inn tiltak for å nå nullvekstmålet, økt kollektivtransport, sykkel og gange. Det er firmaet Opinion som gjennomfører undersøkelsen og analysene på vegne av Innlandet fylkeskommune. Undersøkelsen gjennomføres i år Reisevanene i Mjøsbyen skal gjøres som en tilleggsundersøkelse til den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Totalt skal ca. 4000 personer i kommunene...
Read More

I gang med å dokumentere Mjøsbyresultatene

Arbeidet med å følge opp areal- og transportstrategien for Mjøsbyen er i gang. Mjøsbyen er derfor i gang med å dokumentere om arbeidet bidrar til å utvikle området til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. 2022 er det første året hvor partene i Mjøsbysamarbeidet har jobbet for å nå målene i strategien, og...
Read More

Strategi og handlingsplaner

Her finner du vedtatte strategier, planer og politiske vedtak for Mjøsbyen.

Gå til strategier, planer og vedtak

 

Handlinger og aktiviteter

Her finner du mer om rapporter og aktiviteter for å nå målene i areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Gå til aktiviteter og oppfølging

Partene i Mjøsbyen