Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det skal også tilrettelegges for et godt og miljøvennlig transportsystem som knytter regionen tettere sammen, og som bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Sterkere byer og tettsteder vil styrke både Mjøsbyen og hele Innlandet. Det er utarbeidet og vedtatt en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen som skal legges til grunn for framtidig arbeid med samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging i regionen, og legger grunnlag for et felles arbeids- og boligmarked i denne regionen. Strategien blir fulgt opp med handlingsplan og en rekke aktiviteter for å oppnå ambisjonen.

Politisk samling om Mjøsbyen

Mjøsbyen inviterer til en introduksjonssamling om Mjøsbyen torsdag 11. januar fra 09.00 til 15.00 på Scandic Hamar. Målet med seminaret er å: Bygge kunnskap om og forankre Mjøsbyen. Bygge kunnskap om samarbeidet og inspirere til videre samarbeid og aktiv deltakelse fra politikerne i prosessen mot ny Nasjonal Transportplan. Inspirere til mer engasjement og driv i arbeide med Mjøsbyen. Målgruppen for...
Read More

Trafikkveksten i Mjøsbyen skal tas med grønne reiser

Fremover skal veksten til persontrafikk i Mjøsbyen skje med gange, sykkel og kollektiv. Antall bilreiser skal bli på dagens nivå. I sitt møte i forrige uke sluttet fylkestinget seg til nullvekstmålet som innebærer at veksten knyttet til persontrafikk i de 11 kommunene i Mjøsbyen skal skje med gang, sykkel og kollektiv. Før fylkestinget behandlet saken om nullvekstmålet, hadde de 11...
Read More

Stort engasjement om grønn mobilitet

Mjøsbyen deltok 6. og 7. juni på Mjøskonferansen for å fortelle om grønne reiser slik som delemobilitet og hurtigbåt på Mjøsa. Mjøsbyen fikk med seg mange gode innspill fra konferansen. Mjøskonferansen er en felles kompetansearena og møteplass for «læringsliv» og næringsliv i Innlandet. Med fokus på bærekraftig næringsutvikling, nettverk og innovasjon skal konferansen bidra til å rigge og styrke næringslivet...
Read More

Strategi og handlingsplaner

Her finner du vedtatte strategier, planer og politiske vedtak for Mjøsbyen.

Gå til strategier, planer og vedtak

 

Handlinger og aktiviteter

Her finner du mer om rapporter og aktiviteter for å nå målene i areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Gå til aktiviteter og oppfølging

Partene i Mjøsbyen